TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK AWIONIK
Part-147
2013-06-06
 

 Powodowo, 14.06.2012r.

 

INFORMACJA KIEROWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO Organizacji Part-147-PL-0012

Dot. Egzaminów z wiedzy podstawowej

 

Informuję, że planowany na dzień 23.06.2012r. egzamin z wiedzy podstawowej mod. 9 i 10 nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby chętnych do zdawania egzaminu. Kolejny termin zostanie podany na niniejszej stronie organizacji.

 

Kierownik Odpowiedzialny

mgr Jerzy RUSIN

 

 

****************************************

 

                                                                                                                               Powodowo, 12.03.2012r.

 

INFORMACJA KIEROWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO Organizacji Part-147-PL-0012

Dot. Egzaminów z wiedzy podstawowej

 

W związku z zapytaniami informuję , że ustaliłem termin przeprowadzenia egzaminów z wiedzy podstawowej mod.9 Czynnik ludzki i mod.10 Prawo i przepisy lotnicze dla kategorii B1/B2 , na dzień23.06.2012r. Ze względów ekonomicznych egzamin będzie przeprowadzony pod warunkiem złożenia wniosków przez minimum pięć osób. Termin zgłaszania wniosków upływa 04.06.2012r.Jednocześnie proszę o potwierdzenie do 04.06.2012r. chęci zdawania egzaminu przez osoby, które złożyły już wnioski. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu egzaminu zostanie podana na stronie organizacji do dnia 18.06.2012r.

 

Kierownik Odpowiedzialny

mgr Jerzy RUSIN

 

 

***************************************

 

Informacje o egzaminach z podstawowej wiedzy techniczno-lotniczej wymaganej do licencji według Part-66 prowadzonych przez Europejskie Technikum Lotnicze w Powodowie

 

Egzaminy odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Dodatku II do Part-66 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003r.

Europejskie Technikum Lotnicze prowadzi egzaminy testowe z wiedzy podstawowej dla kategorii B2. Egzaminy z modułów 7, 9 i 10 zawierają także pytania opisowe.

Pytania testowe wymagają wybrania jednej prawidłowej spośród trzech odpowiedzi. Ilość pytań i czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi określa Tab.1. Podstawą do zaliczenia części testowej jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 75% pytań.

Na pisemną odpowiedź na każde pytanie opisowe przeznaczono dodatkowo 20 minut. Aby zaliczyć każde pytanie opisowe odpowiedź musi zawierać 75% wymaganych punktów kluczowych odnoszących się do pytania i w odpowiedzi nie może pojawić się żaden istotny błąd dotyczący jakiegokolwiek wymaganego punktu.

W przypadku niezaliczenia tylko części testowej lub tylko części opisowej, ponownie podchodzi się jedynie do niezaliczonej części egzaminu.

 

Tab.1. Liczba pytań testowych i czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi dla kat. B2

 

Lp

Moduł

Liczba pytań testowych /czas odpowiedzi w minutach

1

Matematyka

30/40

2

Fizyka

50/65

3

Elektrotechnika

50/65

4

Elektronika

40/50

5

Technika cyfrowa

70/90

6

Materiały i wyroby

60/75

7

Standardy obsługowe

60/75

8

Podstawy aerodynamiki

20/25

9

Czynnik  ludzki

20/25

10

Prawo i przepisy lotnicze

40/50

13

Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych

130/165

14

Napędy lotnicze

25/30

 

   Egzamin z podstawowej wiedzy techniczno lotniczej może być przeprowadzony po złożeniu przez ubiegającego się o licencję wniosku o egzamin

Niezbędną wiedzę wnioskujący może zdobyć na trzy sposoby:

   a/ poprzez samokształcenie z zakresu podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej z odpowiednich modułów.

   b/ poprzez naukę w dowolnej szkole średniej lub wyższej - istnieje możliwość uznania, w indywidualnym trybie, kwalifikacji technicznych uzyskanych przez kandydata w przeszłości w zamian za wymagane egzaminy z podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej. Uznawanie kwalifikacji odbywa się na podstawie zatwierdzonego Raportu Uznawania Wiedzy, który daje możliwość porównania w jakim stopniu ukończenie szkoły średniej lub wyższej pokrywa się z zakresem danego modułu i znajdziemy go na stronie www.ulc.gov.pl. Na podstawie tego dokumentu absolwenci szkół mają zaliczoną część modułów (warunkiem jest ocena min. dobra), a zaliczenie następnych mogą uzyskać poprzez samokształcenie lub naukę w organizacji szkolącej mechaników lotniczych.

   c/ poprzez naukę w organizacji szkoleniowej Part 147, która posiada odpowiedni certyfikat na interesującą nas kategorię do szkolenia i egzaminowania z podstawowej wiedzy techniczno-lotniczej.

W przypadku nie zaliczenia egzaminu następne przystąpienie jest możliwe po 90 dniach od daty niezdanego egzaminu.

 

OPŁATY ZA SZKOLENIA I EGZAMINY

( przy minimalnej liczbie 5 uczestników ) 

Lp

Moduł

Ilość godzin szkolenia uzupełniającego

 

Koszt szkolenia jednego  uczestnika(pln)

 

Koszt egzaminu(pln)

1

Matematyka

30

900

 300

2

Fizyka

30

900

3

Elektrotechnika

30

900

4

Elektronika

30

900

5

Technika cyfrowa

30

900

6

Materiały i wyroby

30

900

7

Standardy obsługowe (tylko szkolenie teoretyczne)

30

900

8

Podstawy aerodynamiki

30

900

9

Czynnik  ludzki

15

450

10

Prawo i przepisy lotnicze

15

450

13

Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych

30

900

14

Napędy lotnicze

30

900

 

 liczba odwiedzin: 2654617      online: 2