Uczniowie z Powodowa w Sejmiku Wojewódzkim w Poznaniu2018-05-16  
Jesika Heinrich (III TA) i Krzysztof Bąk(III TM), zajęli pierwsze miejsce w projekcie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku”. W nagrodę reprezentowali Powiat Wolsztyński podczas obrad plenarnych sesji Sejmiku Młodzieży w Poznaniu.
 Głównym celem całego przedsięwzięcia było przybliżenie dorosłemu pokoleniu pomysłów młodzieży na promocję postaw patriotycznych oraz sposoby na kultywowanie i rozpowszechnianie osiągnięć Wielkopolan a także ważnych wydarzeń, które miały miejsce w XX i XXI wieku. Obrady plenarne były platformą wymiany przemyśleń i pomysłów, które później dorośli powinni postarać się zrealizować. Rezultatem prac było podjęcie uchwały w sprawie postulatów młodzieży, dotyczących obchodów na terenie województwa wielkopolskiego 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pani Zofia Szalczyk wprowadziła przybyłych na posiedzenie w tematykę spotkania i czuwała nad przestrzeganiem porządku obrad.   W celu zwiększenia efektywności pracy uczestnicy obrad zostali podzieleni na cztery niezależnie pracujące komisje: Komisja Gospodarki, Komisja Upamiętnienia Czynu Powstańczego, Komisja Samorządowa, Komisja Kultury. Zadaniem tych grup było wypracowanie dezyderatów dotyczących ww. aspektów. Wyniki prac w poszczególnych komisjach zostały zaprezentowane na części plenarnej obrad. Spośród uczestników obrad zostali wybrani: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarze obrad, a także przewodniczący poszczególnych komisji, którzy koordynowali ich prace.
 Spotkanie na obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego było dobrą lekcją, która w dorosłym życiu pomoże wprawić się w trudnej sztuce dokonywania wyborów. 
Robert Lisiecki